ODA E FIZIOTERAPEUTEVE TË KOSOVËS - KOSOVO CHAMBER OF PHYSIOTHERAPISTS

Oda e Fizioterapeutëve dorëzon kërkesë te Avokati i Popullit për ta dërguar Ligjin e Pagave në Gjykatën Kushtetuese

Oda e Fizioterapeutëve të Kosovës (OFTK), në kuadër të përgjegjësive për mbrojtjen dhe përfaqësimin e...

Rregullore mbi Punën e Këshillit Mbikëqyrës të OFTK-së.

Rregullore për Punën e Këshillit Mbikëqyrës 

Rregullore e Punës së Këshillit Drejtues të OFTK-së.

Rregullore mbi Punën e Këshillit Drejtues të OFTK-së 

Rregullore e Punës së Kuvendit të OFTK-së.

Rregullore e Punës së Kuvendit të OFTK 

Kodi Etik dhe Deontologjik i OFTK-së.

Kodi Etik dhe Deontologjik i Fizioterapeutëve të OFTK-së

Rregullore mbi Përgjegjësin Disiplinore dhe Materiale të Punëtorëve të Shërbimit Administrativ të OFTK-së.

Rregullore mbi Përgjegjësinë Disiplinore dhe Materiale të Punëtorëve të Shërbimit Administrativ të OFTK-së