ODA E FIZIOTERAPEUTEVE TË KOSOVËS - KOSOVO CHAMBER OF PHYSIOTHERAPISTS

Ass MSci Feim Gashi PT

Kryetar i OFTK-së - President of OFTK
Tel: +38344775152
e-mail: feim.gashi@oftk-ks.org
feim.ga@gmail.com

Ass. Arbnora Ibrahimi-Gashi PT PhD

Nënkryetare - Vice President
Tel: +38344
e-mail: arbnora.ibrahimal@oftk-ks.org

Visar Bllaca PT

Nënkryetare - Vice President
Tel: +38344663733
e-mail: bllaca@oftk-ks.org